I Kongres NE - konferencja arcybiskupa Fisichelli

I Kongres Nowej Ewangelizacji - konferencja arcybiskupa Rino Fisichelli